Πολιτική Ποιότητας

Η CREATIVE PEOPLE εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 9001:2015, με αριθμό πιστοποίησης από την TÜV Austria: 20001230009606, για τα αντικείμενα των Υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας, Σχεδίασης, Υλοποίησης και Υποστήριξης δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων.

Πρωταρχικό μέλημα της CREATIVE PEOPLE είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τομέα της ανταγωνιστικής ανάπτυξης πληροφοριακών και τεχνολογικών υποδομών και στη δημιουργία της δικής της πορείας στον τομέα IT. Επίσης, έχει αποφασίσει να εδραιώσει και να λειτουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Αυτό το σύστημα βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη.

Η προσέγγιση της ποιότητας είναι μια αδιάλειπτη, αυστηρά οριοθετημένη διαδικασία, η οποία εγγυάται τη διαρκή και εξελισσόμενη παρουσία της εταιρείας στους επιχειρηματικούς τομείς δραστηριοποίησής της.

Τα βασικά κίνητρα της CREATIVE PEOPLE είναι τα εξής:

 • Επιδίωξη διαρκούς βελτίωσης των επιχειρησιακών ροών εργασιών και διαδικασιών.
 • Απόκτηση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας για ολοκλήρωση εργασιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκπληρώνοντας παράλληλα τις απαιτήσεις των πελατών και επιτυγχάνοντας την ικανοποίησή τους.
 • Δημιουργία καναλιού επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, για να διασφαλίζεται η σαφήνεια των απαιτήσεων των πελατών μας και η δυνατότητα εκπλήρωσής τους από τις παρεχόμενες λύσεις της εταιρείας.
 • Εκπαίδευση και αξιοποίηση εργατικού δυναμικού (ανθρώπινοι πόροι).

Στο πλαίσιο διαρκούς βελτίωσης του εν λόγω Συστήματος Ποιότητας, η Διοίκηση της CREATIVE PEOPLE ορίζει στόχους ποιότητας, οι οποίοι υποβάλλονται ετησίως σε αξιολόγηση ως προς την επίτευξή τους. Ορίζονται νέοι στόχοι και οι παλαιότεροι στόχοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση, ανάλογα με τις επιδόσεις της εταιρείας και τις συνθήκες της αγοράς στους επιχειρηματικούς τομείς της.

Η CREATIVE PEOPLE δεσμεύεται να:

 • Παρακολουθεί συστηματικά και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις εταιρικές δραστηριότητές της.
 • Εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό της, ενθαρρύνοντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό να συμμετέχει ενεργά στο αντίστοιχο επιχειρηματικό του πεδίο, είτε ως μονάδες είτε ως ομάδα, με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων και τη διασφάλιση της βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας.
 • Φροντίζει για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση όλων των δεδομένων και των πληροφοριών, προφυλάσσοντας παράλληλα την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν ενδεχομένως περιέλθει στη γνώση της εταιρείας κατά τη συνεργασία με τους πελάτες της. Η διαχείριση αυτών των πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό με δέσμευση ως προς την επιδεικνυόμενη επαγγελματική δεοντολογία και τη μη αποκάλυψη τους σε τρίτους, εντός ή εκτός της εταιρείας.
 • Η διαχείριση αυτών των πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό με δέσμευση ως προς την επιδεικνυόμενη επαγγελματική δεοντολογία και τη μη αποκάλυψη τους σε τρίτους, εντός ή εκτός της εταιρείας.
 • Προσπαθεί διαρκώς να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, με στόχο την αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης των πελατών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 • Παραμένει ενήμερη σε σχέση με τις εξελίξεις στον κλάδο.
 • Αναπτύσσει αρμονικές συνεργασίες με πελάτες και προμηθευτές, καθώς και να επεκτείνει το δίκτυο κάλυψης υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.
 • Βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και του Συστήματος Ποιότητας καθεαυτού, μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης και συγκριτική μελέτη σχετικών βασικών δεικτών απόδοσης.
 • Προάγει τον ανοιχτό διάλογο και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών με πνεύμα ειλικρίνειας και αμοιβαίου σεβασμού.
 • Τεκμηριώνει προβλήματα/Αναλύει αδυναμίες και ριζικές αιτίες για τον εντοπισμό και την υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ή/και προνοητικών μέτρων προς αποφυγή επανάληψης ανάλογων φαινομένων.
 • Παρέχει πόρους σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινο, υλικό, χρηματοοικονομικό) που θα συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.
 • Συμμορφώνεται με τις θεσμικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η Διοίκηση της CREATIVE PEOPLE, σε συνεργασία με τα στελέχη της, διασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες διαδικασίες και τα έγγραφα του Συστήματος Ποιότητας διανέμονται σε όλους τους εργαζομένους, γίνονται πλήρως κατανοητά από όλους τους εργαζομένους, καθώς και ότι εφαρμόζονται και υλοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της εταιρικής διάρθρωσης και καλύπτουν όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Επιπλέον, ζητείται από όλους τους εξωτερικούς παρόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποδεχτούν τις αρχές της και να ενεργούν σύμφωνα με αυτές.

Τέλος, η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη για όλα το προσωπικό, τους πελάτες, τους προμηθευτές και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.

 

Χρυσόστομος Ψαρουδάκης

Ημερομηνία
01/01/2018